Obszary tematyczne

Problematyka konferencji dotyczy różnorodnych zjawisk medioznawczych, które sytuują się w następujących obszarach:

  1. Etyka słowa w życiu publicznym

Etyczny kontekst uwarunkowań procesów komunikacyjnych w dyskursie publicznym, w tym szczególnie szeroko pojęte zagadnienia lingwistyczne: etyka słowa w sytuacjach publicznych, normy etyczne w reklamie i komunikacji rynkowej, moralność myślenia i jej konsekwencje w języku, odpowiedzialność za słowo w działaniach biznesowych (w tym wizerunkowych), język jako narzędzie wpływu społecznego, w tym również zjawiska negatywne takie jak: manipulacja i agresja słowna.

  1. Media a rynek

Nowe możliwości współpracy mediów i biznesu oraz wykorzystanie innowacyjnych narzędzi z obszaru nowych mediów w zintegrowanej komunikacji rynkowej. Konkurencja intermedialna. Relacje między mediami i public relations. Wizerunek przedsiębiorcy/przedsiębiorstwa w mediach. Media publiczne   i prywatne – podział rynku czy podział wpływów?  Rynki medialne.  Media jako biznes. Strategie firm medialnych. Media jako kanały przekazu reklam.

  1. Media w społeczeństwie i kulturze

Różnice pomiędzy mediami tradycyjnymi i nowymi, a kultura jako czasoprzestrzeń i żywioł tego, co ludzkie. Wieloetniczność i wielokulturowość przekazów emitowanych przez media. Antropologiczno-społeczne zjawiska, procesy, wymiary, konsekwencje, problemy, szanse i zagrożenia transformacji w świecie mediów. Ludzkie życie w Sieci. Cyberprzestrzeń a przemiany kultury. Przemiany w komunikacji międzyludzkiej w dobie rewolucji medialnej, jej moralne i etyczne wyzwania oraz aspekty prawne. Życie duchowe i religijne w mediach. Reklama Kościoła i reklama religii. Miejsce, rola i transformacja dziennikarstwa w epoce przemian medialno-komunikacyjnych.

  1. Media w polityce

Strategiczna funkcja mediów w kształtowaniu opinii społecznej. Historyczne oraz polityczne uwarunkowania funkcjonowania mediów w Polsce i na świecie. Media w skali regionu i kraju, a uwarunkowania polityczne, społeczne i cywilizacyjne.  Oddziaływanie mediów na społeczeństwo i społeczna odpowiedzialność mediów. Media jako kreator rzeczywistości historycznej. Prawda i iluzja w wypowiedziach polityków i dziennikarzy.

Przedstawione obszary tematyczne i problemy są propozycjami, które mogą ulec poszerzeniu w wypadku pojawienia się interesujących tematów.