O konferencji

MEDIA-BIZNES-KULTURA. POMORZE 2019

Gdańsk, 21-22 października 2019

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

***

Zagadnienia z kręgu komunikacji medialnej od lat są przedmiotem zainteresowań naukowców reprezentujących różne dziedziny wiedzy. Inne spojrzenie na media prezentują ekonomiści, a odmienne – prasoznawcy, socjologowie, psycholodzy, językoznawcy, historycy czy eksperci z zakresu komunikacji społecznej. Te interdyscyplinarne badania związane z postrzeganiem komunikacji publicznej są niezwykle potrzebne w dobie coraz intensywniejszych relacji mediów z podmiotami rynkowymi oraz wobec roli, jaką odgrywają media w kulturze oraz  życiu społecznym i politycznym.

Współczesny człowiek nie może już się obyć bez informacji, której kształt stwarza ogromne pole do badań środków masowego przekazu i siły ich oddziaływania w skali świata, państwa czy regionu. To znaczenie mediów stwarza zarówno szanse, jak i zagrożenia, które wymagają krytycznej refleksji. Istota zjawiska, jakim jest komunikowanie publiczne, wymaga więc nieustannych aktualizacji, które poszerzając wiedzę z zakresu komunikowania – rewidują – lub przynajmniej uzupełniają – dotychczasowe spojrzenie na media. Zapraszając Państwa na cykliczną konferencję Media-Biznes-Kultura, mamy nadzieję, że jak zwykle pokaże ona nie tylko rolę mediów we współczesnym świecie, ale wyznaczy typowe obszary dla poszukiwań medioznawczych.

Problematyka konferencji dotyczy różnorodnych zjawisk medioznawczych, które sytuują się w następujących obszarach

1. Media a etyka słowa i grzeczność językowa w życiu publicznym

Etyczność w mediach: jakość, odpowiedzialność, powinność. Różne oblicza oraz odsłony wartości i antywartości w mediach. Wyzwania i zagrożenia medialnym złem – komunikowanie „antywartości”. Etyczny kontekst uwarunkowań procesów komunikacyjnych w dyskursie publicznym, w tym szczególnie szeroko pojęte zagadnienia lingwistyczne: etyka słowa i grzeczność językowa w sytuacjach publicznych, normy etyczne w reklamie i komunikacji rynkowej, moralność myślenia i jej konsekwencje w języku. Respektowanie zasad grzeczności językowej i ich funkcjonalność. Konwencja wypowiedzi, a wybór zasad adekwatnych do sytuacji komunikacyjnej. Kto jest kim w rozmowie – cechy portretu rozmówców i wynikające z tego konsekwencje. Odpowiedzialność za słowo w działaniach biznesowych (w tym wizerunkowych i reklamowych). Język jako narzędzie wpływu społecznego, w tym również zjawiska negatywne: manipulacja i agresja słowna. Etyczna odpowiedzialność odbiorców mediów.

2. Media a rynek

Nowe możliwości współpracy mediów i biznesu oraz wykorzystanie innowacyjnych narzędzi z obszaru nowych mediów w zintegrowanej komunikacji rynkowej. Konkurencja intermedialna. Relacje między mediami a public relations. Wizerunek przedsiębiorcy/przedsiębiorstwa w mediach. Media publiczne i prywatne – podział rynku czy podział wpływów? Rynki medialne. Media jako biznes. Strategie firm medialnych. Media jako kanały przekazu reklam.

3. Media w społeczeństwie i kulturze

Przemiany w komunikacji międzyludzkiej, jej moralne i etyczne wyzwania oraz aspekty prawne. Poszanowanie wieloetniczności i wielokulturowości w przekazach emitowanych przez media. Ludzkie życie w sieci i jego konsekwencje. Miejsce, rola i transformacja dziennikarstwa w epoce przemian medialno-komunikacyjnych. Kompetencje etyczne użytkowników mediów w zakresie komunikacji publicznej. Komunikacyjna specyfika przekazów w kontekście relacji nadawczo-odbiorczych. Kontekst jako wyznacznik sytuacji komunikacyjnej.

4. Media w polityce

Strategiczna funkcja mediów w kształtowaniu opinii społecznej. Media w skali regionu i kraju a uwarunkowania polityczne, społeczne i cywilizacyjne.  Oddziaływanie mediów na społeczeństwo i społeczna odpowiedzialność mediów. Media jako kreator rzeczywistości historycznej. Prawda i iluzja w wypowiedziach polityków i dziennikarzy. Rynek mediów w komunikowaniu politycznym. Funkcja medium w pozyskiwaniu odbiorcy przekazu. Zmiany na rynku mediów a polityka.

Przedstawione obszary tematyczne i problemy są propozycjami, które mogą ulec poszerzeniu w wypadku pojawienia się interesujących tematów.


Podczas tegorocznej Konferencji omówimy praktyczne aspekty współczesnego dziennikarstwa i zawodów okołomediowych. Dla wszystkich zainteresowanych – studentów i nie tylko – organizujemy dwa panele dyskusyjne z udziałem praktyków.’

I: Skuteczna komunikacja z perspektywy zawodowych komunikatorów

Dezinformacja, fake news, hejt, mowa nienawiści, perswazja, manipulacja. To zjawiska opisujące dziś jakość komunikacji (a w zasadzie jej brak) pomiędzy otoczeniem a instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi, w której pośredniczą media. Jakie są warunki skutecznej komunikacji i jaka jest w niej rola zawodowych komunikatorów? Czy pomiędzy informowaniem, a perswadowaniem jest przestrzeń do manipulacji? Gdzie leży granica pomiędzy promowaniem, a nachalnym reklamiarstwem? Jaka jest rola mediów i czy są głównymi generatorami komunikacyjnych kryzysów? To pytania, na które będziemy poszukiwać odpowiedzi w czasie wyjątkowej debaty.

⌚ Czas: 21.10.2019

🏢 Miejsce: Wydział Nauk Społecznych UG, ul. Bażyńskiego 4, Aula S207

🖐Prowadzenie: prof. UW dr hab. Dariusz Tworzydło

Więcej o tematyce spotkania: TUTAJ.

II: Społeczna odpowiedzialność w komunikacji

Prelegentami panelu będą praktycy, prezentujący zarówno środowiska biznesowe i instytucje, którzy przedstawią obszary komunikacyjnej odpowiedzialności względem otoczenia. Wyjaśnią, dlaczego warto mówić, a nie milczeć i jak mówić by zostać zrozumianym, a nie zinterpretowanym. Dlaczego kryzys wyzwala w nas niechęć do komunikacji i czy rzeczywiście „słowo może wylecieć ptakiem, a wrócić kamieniem”.

⌚ Czas: 22.10.2019

🏢 Miejsce: Wydział Nauk Społecznych UG, ul. Bażyńskiego 4, Aula S207

🖐Prowadzenie: Magdalena Skorupka-Kaczmarek

Więcej o tematyce spotkania: TUTAJ.


Podczas Konferencji odbędzie się benefis red. Aliny Kietrys z okazji 50-lecia pracy zawodowej.

Więcej informacji o wydarzeniu: TUTAJ.


Anna Mierzejewska, pierwsza w historii redaktor naczelna polskiej edycji magazynu „Playboy”, absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Gdańskiego będzie gościem specjalnym naszej Konferencji.

Więcej informacji o wydarzeniu: TUTAJ.


Komitet Naukowy Konferencji pod przewodnictwem prof. dr. hab. Wiktora Peplińskiego

prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

prof. dr hab. Radosław Pawelec

prof. dr hab. Jadwiga Puzynina

ks. prof. UPJPII dr hab. Michał Drożdż

prof. UJ dr hab. Agnieszka Hess

prof. UG dr hab. Józef Majewski

prof. SGH dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech

prof. UG dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska

prof. UG dr hab. Dariusz Konrad Sikorski

prof. UG dr hab. Zbigniew Treppa

dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska

dr hab. Jan Kreft

dr hab. Małgorzata Łosiewicz

Komitet Organizacyjny Konferencji pod przewodnictwem:
dr hab. Małgorzaty Łosiewicz i prof. UG dr hab. Anny Ryłko-Kurpiewskiej

red. Alina Kietrys

dr Beata Czechowska-Derkacz

dr Jacek Wojsław

dr Paweł Kozielski

dr Konrad Knoch

mgr Magdalena Iwanowska

mgr Aleksandra Żukowska

mgr Marta Kokoszczyńska